Lives Journal 14

Ivo Antič

 

MARTOLOZ

(Dva triptiha)

 

TISOČPRVI DAN

(Triptih)

 

ROMARJI

 

Hadži Ibrahim, sin Abdulahov,

umrl na poti v Meko; Hadži Su-

lejman, sin Hadži Ibrahimov, u-

mrl na poti v Meko; Hadži Osman,

sin Hadži Sulejmanov, umrl na

poti v Meko; Hadži Mohamed, sin

Hadži Osmanov, umrl na poti

v Meko; Hadži Halil, sin Hadži Mo-

hamedov, umrl v Meki. Večni po-

koj njihovim namučenim dušam!

 

 

 

UMETNIKI

 

K sultanu Rasimu pride pesnik

Našid. S čelom udari ob tla pred

Silnim. Ker je sultanov najljubši

pesnik, je sklenil prositi milo-

sti za prijatelja, pesnika Na-

zima. Sultanov obraz vzbuja mno-

go upanja; prijazno se smehlja

in brž obljubi pomilostitev.

Ko Našid odide, sultan uka-

že: »Vrzite še njega med kobre!«

 

 

 

BERAČI

 

Mlad mož je sklenil kupčijo, ki je

obetala bogastvo. Ves vesel

je obdaroval berača. Ta pa

je rekel: »Hvala, mladi mož. A za-

pomni si: po svetlem dnevu pride

temna noč.« – Čez čas je mladi mož spo-

znal, da je ogoljufan. Obubo-

žal je in se pridružil beraču.

Ta je rekel: »Po temni noči pri-

de svetel dan: le berač je srečen.«

 

 

 

TUJE DNO JUTE DNA

(Triptih)

 

MARTOLOZ, MRTOLAZ

 

Na mokrem asfaltu odsevi lu-

či. Kot morski pes drsi vozilo

po mestnem dnu. Kulise praznih ne-

botičnikov zaslanjajo noč. Dež

je padal tri dni, lani morda. Po

reki se bliža ladja meglè. Iz

starih ulic smrad. Pri pokvarjenem

semaforu proge zebre ali

tigra. V steklu izložbe bled tujec,

neznane vere, čuvar cest, sotesk.

 

 

 

KIT, MIT

 

Le v velikih morjih je dovolj pro-

stora zanj. Daljna polja orje, iz

sivih valov se dvigajo brizgi.

Lovci mu sledijo, sekire in

žage čakajo nanj. Nikogar več

ne vznemiri božanskega falo-

sa odsekani bes. Tujec med bi-

tji v morju, med bitji na kopnem. O-

bala je prehod: zaplavaj na si-

pino in se obrni v nič, v dom, v dno.

 

 

 

ŽOLTOPLAZ, ORTOKLAZ

 

Sintagme. Sin tamge, magme, mag mén,

imen. Blavor. Nag otok, ortoklaz

razklan. Iskra v snu prahu. Diamant

na čelu kače. Ščit noči, kovan

iz zvezd. Čelada sonca, zbita iz

tekoče zemlje. Povsod nebo, be-

ton, juta jader, vreč. Močvirski bik.

Oktobrski buran. Tolpe dedov.

Eter v tla. V krik zabita pest. Zlom, po-

grom. Zaskok, zakol. Tujstvo psa, sna, dna.

 

 

 

Rasim, Našid, Nazim – arab. osebna imena, pom. Slikar, Pesnik, Pesnik.  

martoloz – tur. iz ngr. (h)armatolós = oboroženec; martolozi – neregularna turška vojska na Balkanu, v glavnem od 15. do 18. stol., obmejna »teritorialna obramba« in deloma žandarmerija, sestavljena iz domačinov, spočetka večinoma kristjanov, z nalogo čuvarjev cest in sotesk ter izvidnikov, eni kot pešci, drugi kot konjeniki (slednji tudi v vojnih pohodih, zlasti v vpadih na sosednje beneško in avstr. ozemlje); plačani prostovoljci, dobili del plena, oproščeni davkov; sčasoma vse bolj nezanesljivi, nekateri so prešli v službo Benetk in Avstrije ter so se bojevali proti tur. martolozom, nadomeščali so jih z muslimani, 1721 jih je sultan ukinil; ostanki so postali razbojniki, posebnost pa so v Grčiji v zač. 19. st. v času boja za neodvisnost kot ljudski junaki; mak. pesnik Grigor Prličev je v ngr. jeziku napisal ep Armatolos (1860); slov. omembe – v 16. stol. P. Trubar: »Turki in martolozi«; v 18. stol. G. Vorenc: »en martalos, kateri ludy krade, inu kupuje, ter predaja«; v kostelskem narečju: mrtvoloz (razbojnik, lenuh, postopač, hajduk, ravbar ipd.); Mrtoláz (oseba v Levstikovem Popotovanju – nedokončan gimnazijec, vojak, boemsko-pijanski krojač).

žoltoplaz – sorod. rus. želtopuzik; blavor (iz romun. balaur = zmaj), vrsta slepca, kači podoben breznogi kuščar (Ophisaurus = kačakuščar), angl. Balkan glass lizard, značilen habitatni tip med Istro in ustjem Donave do Turčije se pokriva s področjem martolozov.

(op. avt.)

 

 

English